Committe Members

Committe Members    

Name Desigination
Shri.N R Panditharadhya President
Shri.W H Anil Kumar Vice-President
B M Parthasarathy Honorary Treasurer
Dr.Wooday P Krishna Honorary General Secretary
Shri.S Sheshanarayana Honorary Joint Secretary
Shri.M S Nataraj Honorary Assistant Secretary
Chairperson
Shri.T S Henjarappa
Members
Shri.Anantharam B A
Shri.Ashok W D
Shri.Karthik N P
Shri.Krishnaswamy K
Shri.Muddukrishna H N
Shri.Narayana P C
Shri.Paramashivaiah G
Shri.Ramakrishna W G
Shri.Bhanu Prakash S D
Ex-Officio Member & Convener
Smt. Nandaraj H N